no one: my brain at 11PM: iT’s a magical die sternschnuppen

no one: my brain at 11PM: iT’s a magical die sternschnuppen

no one:
my brain at 11PM:
iT’s a magical
die sternschnuppen die ich in meinen anus schieb
erfülln unsren wunsch
erfülln unsren wunsch