Moin Piepels! De Wind weiht. Twüschen Wulken de Mondsichel

Moin Piepels! De Wind weiht. Twüschen Wulken de Mondsichel

Moin Piepels! De Wind weiht. Twüschen Wulken de Mondsichel und enkelte Steerns blinkt an‘n swatten Heven. Scheun Week dennmol alltohoop.