Mein Motto für Silvester: Ech wënschen jidderengem

Mein Motto für Silvester: Ech wënschen jidderengem

Mein Motto für Silvester:
Ech wënschen jidderengem e gudde Rutsch!
Deenen Engen an d‘neit Joer, deenen Aneren an der Kellertrap!